Anna Lundqvist Music

Affisch Like a moth to a flame

’Like a moth to a flame’ är en svit i tre delar skriven för marimba och violin, som framförs tillsammans med video art. De tre delarna Attraction, Heart och Brain tar oss igenom förloppet av en kärlekshistoria. Ett förlopp vi alla på ett eller annat sätt känner till. Hur slutade din?
Like a moth to a flame är både ett konsertstycke och en installation, där Anna Lundqvist samarbetar med konstnären Samot Nosslin. Verket är komponerat för Stensöta från Göteborg: Karin Wiberg, violin och Ellen Sjö Sander, marimba, vilka även står för uruppförandet på Vänersborgs Konsthall.

Kompositören, tillika jazzsångerskan, Anna Lundqvist tar ett extra långt kliv ut som kompositör och skapar en tvådelad stämning i nya verket ’Like a moth to a flame’. Det bekväma och bekanta blandas med suggestiva och skeva klanger.

Samot Nosslin tillåter sig själv att börja från noll, låter slumpen styra till nya resultat och i bild ta alla nuets ångestuttryck med en klackspark, inte genom att blunda utan genom att ympa världen med ett närmast dadaistiskt motgift. Visuellt svävar verket in och ut mellan en vardaglig värld, ett romantiskt skimmer och ett inre kaotiskt myller.

Stensöta brinner för att ta fram ny musik i samarbete med kvinnliga tonsättare med ett särskilt intresse för ny musik i kombination med improvisation – vilket kommer till uttryck i Like a moth to a flame. Under sina fem år som ensemble har Stensöta samarbetat med och uruppfört musik av ett flertal kompositörer från Sverige och utlandet på både vanliga och ovanliga scener.

Premiere of the composition / art installation
LIKE A MOTH TO A FLAME
November 23, 2019
11.00-11.30 and 13.00-13.30
Vänersborgs Konsthall

’Like a moth to a flame’ is a three-part suite written for marimba and violin, performed together with video art. The three sections Attraction, Heart and Brain take us through the course of a love story. A course we all know in one way or another. How did yours end?

Like a moth to a flame is both a concert piece and an installation, where Anna Lundqvist collaborates with the artist Samot Nosslin. The work is composed for Stensöta from Gothenburg: Karin Wiberg, violin and Ellen Sjö Sander, marimba, who also stand for the performance at Vänersborgs Konsthall.

The composer, as well as the jazz singer, Anna Lundqvist takes a leap outside her own field as a composer and creates a two-part mood in the new work ’Like a moth to a flame’. The comfortable and familiar are mixed with suggestive and skewed sounds.

Samot Nosslin allows himself to start from scratch, allows randomness to steer to new results and to take all the present anxiety expressions with a calmness, not by closing the eyes but by inoculating the world with an almost Dadaist antidote. Visually, the work hovers in and out between an everyday world, a romantic shimmer and an inner chaotic mill.

Stensöta is passionate about producing new music in collaboration with female composers with a special interest in new music in combination with improvisation – which is expressed in Like a moth to a flame. During his five years as an ensemble, Stensöta has collaborated with and performed music by a number of composers from Sweden and abroad on both regular and unusual scenes. ”

The event will be videotaped
www.annalundqvistmusic.com